Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Tapt barndom

Dette omfatter saker hvor inngripen fra kommunen er uteblitt, eller utført mangelfullt, ved oppvekst under skadelige forhold i en omsorgssituasjon. Det være seg i egen familie, fosterhjem, eller institusjon.

Krav til ansvar:

Kommunen må enten ha kjente til, eller burde ha kjent til forholdene og uaktsomt eller bevisst unnlatt å gripe inn. Det er tilstrekkelig med simpel uaktsomhet for at kommunen skal kunne holdes ansvarlig. Det er heller ikke et krav at en bestemt person ansatt hos kommunen kan lastes for det som har skjedd.

Spørsmålet en kan stille seg er om kommunens behandling tilfredsstiller de krav, som skadelidte på skadetidspunktet med rimelighet kunne stille til kommunen. Jf Skadeerstatningslovens § 2-1


Foreldelse:

Det er ingen absolutt grense for når slike saker foreldes. Det skal veldig mye til for at en sak med skader på barn anses som foreldet. Foreldelse vil først begynne å løpe når en selv er klar over hva som har skjedd, at dette har ført til skade, (fysisk eller psykisk), og hvem som er ansvarlig for skaden. Disse tre forholdene blir man som oftest ikke klar over før i voksen alder.


Aktuelle lover:

Barnevernsloven:

§ 3-1.Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.

 

§ 4-1.Hensynet til barnets beste

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

 

Skadeerstatningslovens § 2-1

1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste.

 

Her kan du lese om en aktuell sak:

Vant erstatningskrav mot kommunen over 30 år etter forholdet skjedde!