Snu telefonen din.

Advokat Tingsrett/Ekspropriasjon

  • Tingsrett er reglene om retten til å råde over fysiske ting.

 

  • Ekspropriasjon det offentlige tar et stykke eiendom fra eieren mot erstatning.

 

Rettsområdet
Tingsretten omfatter alle rettigheter og krav knyttet til materielle ting, som fast eiendom og løsøre. Reglene omfavner utnyttelsen av eiendomsretten til ting og fast eiendom og omfanget av og utnyttelsen av tinglige rettigheter til ting og fast eiendom.

Det kan oppstå spørsmål innen rettigheter ved hevd og alders tids bruk. Hevd er lovfestet mens alders tids bruk følger av sedvanerett og er utviklet gjennom Høyesteretts praksis.

Ved overdragelse av løsøre og eiendom kan det oppstå en rekke konflikter i forhold til tidligere eier, ny eier, kreditorer osv.

Ene- og sameierett til fast eiendom og reglene om grenser og andre nabospørsmål.

Inn under rettsområdet hører også ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og det offentliges erstatningsansvar. Det offentlige har i stor utstrekning behov for å foreta inngrep på privat eiendom. Dette kan være i forbindelse med vei, jernbaneutbygging, etablering av vindmølleparker, etablering av høyspentlinjer, vassdragsregulering, parkanlegg, nasjonalparker, naturreservater eller andre anlegg som tilgodeser allmennheten. Det offentlige har plikt til å forsøke å få til en minnelig løsning med den enkelte grunneier om avståelse av nødvendig grunn og rettigheter. Dersom frivillig avtale ikke inngås, vil det offentlige kunne fatte vedtak om ekspropriasjon.

Ekspropriasjon
Ved ekspropriasjon erverves nødvendig areal og rettigheter selv om grunneieren motsetter seg inngrepet. De som blir berørt av offentlige inngrep vil i stor grad ha behov for juridisk bistand både knyttet til forhandlingene, men også direkte bistand om saken skal for retten. Juridisk bistand i første instans dekkes alltid av eksproprianten. Er flere grunneiere berørt skal kostnadene begrenses ved at de berørte bruker felles advokat.

Eksempler på saker
Våre advokater har i den senere tid blant annet bistått private grunneiere i forbindelse med større utbygginger som for eksempel Europaveg 6, Europaveg 39, vassdragsrettigheter ved Stjørdalselva, etablering av vindmølleparker fra Møre og opp til Troms og ved etablering av ny høyspentledning fra Klæbu til Møre.

Andre restriksjoner
Offentlige inngrep kan også innebære at det blir fattet vedtak om restriksjoner på den enkelte eiendom, som for eksempel gjerdeplikt eller andre vedtak som begrenser muligheten for utnyttelse av eiendommen. Ved Jonsvatnet ble det innført klausulering av drikkevannskilden, forebyggende tiltak mot forurensing fra jordbruket, ved at blant annet overskuddsgjødsel blir fraktet bort på kommunens regning.

Erstatning
I de fleste saker er det befaring for å se på eiendommen før erstatningen fastsettes. Skjønnsretten fastsetter erstatningen dersom partene ikke har kommet til enighet. Skjønnsretten består normalt av en dommer og fire skjønnsmenn. Ved uenighet kan erstatningsfastsettelsen ankes til lagmannsretten. Såfremt anken ikke er grunnløs så vil eksproprianten betale motpartens advokatutgifter i ankeprosessen.

Advokathjelp
I inngrepssaker vil grunneieren i de fleste tilfelle ha krav på fri advokat. Det vil si at det er tiltakshaver som må bekoste grunneierens utgifter til advokatbistand. Men også før det blir etablert en inngrepssak kan det være behov for advokatbistand. Dette kan være i planfasen, for eksempel bistand i forbindelse med uttalelse til reguleringsplaner, verneplaner, høringer etc. Denne type bistand må grunneier dekke selv.

Dersom det oppstår tvister i forhold til fast eiendom så dekker innbo- og løsøreforsikring juridisk bistand med omtrent 80 %.

E6-trasé ved Kvål ønskes omgjort
 

Advokater:   Ivar Chr. Andersskog  Mads Midelfart