Snu telefonen din.

Advokat Odelsrett

Odelsrett er den rett en odelsberettiget person har til å kreve eiendommen tilbake hvis den blir solgt ut av slekta eller til noen med dårligere odelsprioritet enn en selv. Ved et skifte av dødsbo kan en arving med best odelsrett kreve gården på odel. Fra 2014 ble odelsloven endret av Stortinget. Alle gårder som selges eller arves etter 1. januar 2014 omfattes av to nye endringer. Det er kun nær familie (barn og barnebarn) som har odelsrett og reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord oppheves.

Odelseiendom
For å tilfredsstille kravene til odel må eiendommen ha en viss størrelse, jordbrukseiendommer må ha mer enn 25 dekar dyrkamark og skogbrukseiendommer mer enn 500 dekar produktiv skog i tillegg må den må ha vært i familiens eie sammenhengende i minst 20 år.

Odelsloven

  • Odelsrekkefølgen kan fravikes til en som har bodd hjemme, tatt seg av driften og hatt ansvaret for foreldre/slektninger. Kravet er at det må være «klårt urimeleg» at odelsrekkefølgen ikke fravikes.
  • Odelsloven har en fordelsregel som sier at har du allerede fått en eiendom på odel så går du ikke foran dine søsken i forhold til andre odelseiendommer.
  • Sameie og odelsrett er komplekst og vi anbefaler deg å kontakte advokat om du har spørsmål rundt dette.
  • Ektefelle har ingen odelsrett, men loven verner gjenlevende ektefelle mot å flytte fra gården.
  • For dødsboskifte er fristen 6 måneder for å påberope odelsrett.
  • Har du overtatt en eiendom på odel bør du vite at du i 10 år kan være pliktig til å dele salgsgevinst med de andre odelsberettigede.

Hvorfor benytte advokat
Odelsloven er vanskelig og inneholder mange fallgruver for ukyndige. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt dersom du trenger hjelp. Vi tilbyr medlemmer av Norges Bondelag og Allskog fri førstegangskonsultasjon. Bondelaget har i tillegg fremforhandlet egne priser på juridisk bistand for sine medlemmer.