Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Fremtidsfullmakt
Mens du ennå er frisk og rask, kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ivareta dine interesser dersom du blir syk.

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:
«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

 

Dersom du blir syk og ikke har opprettet en fremtidsfullmakt er det Fylkesmannen som oppnevner en verge for deg. Det oppnevnes da ofte noen fra egen familie eller en advokat. Du har selv ingen innvirkning på hvem som blir verge, og kan ikke vite om den oppnevnte personen er en du stoler på. Vergen har videre mindre innvirkning og bestemmelsesrett over din økonomi ettersom det er Overformynderiet ved Fylkesmannen som har beslutningsrettighetene. Du kan for eksempel ikke selge din bolig og kjøpe leilighet uten søknad og godkjennelse fra Fylkesmannen. Og det er ikke sikkert du får medhold i ditt ønske.

 

Vår erfaring fra dialogen med Fylkesmannen er at dette er svært tidkrevende og at Fylkesmannen er lite fleksibel når det kommer til å se løsninger og helhetsbildet. Fylkesmannen ser kun det økonomiske bildet og ikke situasjonen den enkelte personen befinner seg i. Det er også lang saksbehandlingstid på søknader.

 

En fremtidsfullmakt gir deg dermed større fleksibilitet og påvirkningsmulighet dersom du blir syk. Du bestemmer selv hva den skal inneholde og hvor detaljert du vil den skal være. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter til å skreddersy gode løsninger både sett hen til din økonomi og dine personlige forhold.

 

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter, håndtering av gjeld, kjøp og salg av bolig, opprette eller avslutte bankkontoer, og næringsvirksomhet.

 

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon utover det økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.

 

Noen eksempler på hva du IKKE kan regulere med en fremtidsfullmakt:
En fullmektig kan ikke gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold.

 

Det er flere formkrav knyttet til utarbeidelse av fullmakten, til hvem som kan være verge, og til vitner. Alt dette må være på plass for at fremtidsfullmakten skal være gyldig.
Vi hjelper deg med det juridiske knyttet til formkrav ved fremtidsfullmakten, og skreddersyr den til dine personlige behov og ønsker.

 


Ring oss i dag på 73 87 99 99 for å sette opp avtale!