Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Trygd

Benytt erfaren advokat i trygderett for spørsmål rundt uføretrygd, uførepensjon, rehabilitering og attføring samt andre rettigheter du har i henhold til trygdeloven.

Folketrygden er et av de viktigste sikkerhetsnettene i vårt samfunn. Medlemskap i Folketrygden skal gi økonomisk sikkerhet dersom vi blir utsatt for skade, uførhet eller sykdom. En har rett til kompensasjon for tapte inntekter og støtte til rehabilitering og eventuell omskolering. Det er NAV som administrerer trygden, men NAV oppleves ikke alltid som en nøytral innstans og det kan i enkelt tilfeller være grunn til å stille spørsmålstegn ved saksbehandlers avgjørelse.

 

Trygderetten er et kompleks felt preget av mye skjønn, fra leger og saksbehandlere , samt at dokumentasjonskravet er svært høyt. En bør derfor ha grundig kjennskap til hvilke rettigheter og plikter som gjelder hvis en rammes av skade eller sykdom.

 

En advokat er en profesjonell part med høy kompetanse på tolking av vilkår, lovanvendelse, dokumentasjon av faktiske forhold osv  Motpart er en ressurssterk part, i form av staten. Styrkeforskjellen er dermed stor og advokathjelp er helt nødvendig for å ivareta dine interesser. Er du i tvil om du har fått det du har krav på, ta kontakt med advokat for en faglig vurdering av din sak!

 

Advokathjelp dekkes ofte under en eller flere av dine forsikringer. Dette undersøker advokaten for deg. Advokaten søker også om fri rettshjelp for deg, dersom det skulle være aktuelt.

 

Uføretrygd/Uførepensjon
Det er en rekke forutsetninger for at en kan ha rett til uføretrygd og uførepensjon. Normalt sett vil dette bli aktuelt etter å ha vært sykemeldt i 1 år, og etter å ha gjennomgått ytterligere medisinsk behandling samt et attføringsprogram. For at uførepensjon skal innvilges gjelder fem kriterier:

  1. Du har vært medlem av Folketrygden minimum de siste tre årene før du søker uføretrygd.
  2. Du må være myndig og under pensjonsalder (67 år).
  3. Inntektsevnen må være varig nedsatt. Det må dessuten påvises en klar sammenheng med din skade eller sykdom og nedsatt inntjeningsevne.
  4. Du må ha fullført adekvat medisinsk behandling samt de arbeidsrettede tiltak som har blitt iverksatt for å bedre din individuelle inntektsevne.
  5. Inntektsevnen må være nedsatt med minimum 50%.

 

Rehabilitering og attføring
Begreper som tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger er nå samlet under posten ”arbeidsavklaringspenger” i trygderetten. Dette er ment å dekke utgifter til livsopphold mens du er i ferd med å gjennomføre arbeidsrettede tiltak. Det vil si at arbeidsavklaringspenger er innført for å redusere antallet varige uføre samt effektivisere søknadsprosessen ved at en ikke trenger å forholde seg til flere ulike støtteordninger.

I henhold til Folketrygdloven har alle voksne (med lovlig opphold i landet) under pensjonsalder rett til dette så lenge du har redusert arbeidsevne på minst 50% og deltar aktivt i tiltak for å komme tilbake i jobb. Normalt sett må du vært medlem av Folketrygden i minst tre år eller vært sammenhengende i arbeid i et år. Har du derimot fått påvist yrkesskade er det ikke noe krav om minstetid.

 

Sykepenger
Er du yrkesaktiv og rammes av sykdom eller skade har du rett til sykepenger. Har du vært i jobb i minst 1 måned og mister pensjonsgivende lønn som følge av midlertidig eller varig arbeidsuførhet dekker arbeidsgiver lønn de første 16 dager. Deretter er NAV ansvarlig for sykepengene i opptil 1 år. Med sykdom utover dette faller støtten bort og det må eventuelt søkes om andre typer ytelse. For enkelte yrkesgrupper gjelder særskilte regler, for eksempel selvstendig næringsdrivende, fiskere, sjømenn og jordbrukere.