Snu telefonen din.

Odelsrett: odelstakst og odelslov – Advokatfirmaet Nidaros bistår

Odelsretten er et svært gammelt rettsområde med mange særregler. Odelsloven er derfor vanskelig for en ukyndig å holde oversikt over. Du bør derfor søke hjelp hos en erfaren advokat på odelsrettens område. Advokatfirmaet Nidaros har i mange år bistått klienter i spørsmål om odelsrett. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Dette er våre kontaktpersoner på odelsrett – advokater med lang erfaring på området:

·       Ivar Christian Andersskog

·       Sigve Seime Stokka

·       Andreas Thorgaard

·       Snorre Kristiansen

Prisfordeler for medlemmer av Bondelaget og Allskog


Advokatfirmaet Nidaros tilbyr medlemmer av Norges Bondelag og Allskog en gratis førstegangskonsultasjon. Vi har også egne priser for videre juridisk bistand for medlemmer av Bondelaget. Spør oss gjerne om mer informasjon.

Noen vanlige spørsmål til advokaten om odelsrett

Odelsretten er nærmere bestemt av Lov om odelsrett og åsetesrett (odelsloven).

Hvilke eiendommer omfattes av odelsrett?


Eiendommen må være av en viss størrelse for at odelslovens bestemmelser skal gjelde. Jordbrukseiendommer må ha mer enn 35 dekar dyrket mark, og skogeiendommer mer enn 500 dekar produktiv skog. Eiendommen må også ha vært i familiens eie sammenhengende i minst 20 år.

 

Hvem har odelsrett?

Odelsloven avgjør hvem er odelsberettiget ut ifra et prinsipp om nærmest slektskap til gårdens nåværende eier. De odelsberettigede stiller i en prioritert rekkefølge, etter alder.

·       Ved et skifte av dødsbo kan en arving med best odelsrett kreve gården på odel. For dødsboskifte er fristen 6 måneder for å påberope odelsrett.

·       Fra og med 1. januar 2014 er det bare nærmeste familie (barn og barnebarn) som har odelsrett, og det er ikke lenger mulig å søke odelsfrigjøring for den som har kjøpt odelseiendom som tilleggsjord.

·       Odelsrekkefølgen kan fravikes til fordel for en som har bodd hjemme, tatt seg av driften og hatt ansvaret for foreldre eller slektninger. Odelsloven krever i slike tilfeller at det må være «klårt urimeleg», hvis odelsrekkefølgen ikke fravikes.

·       Ektefelle har ingen odelsrett, men odelsloven gir gjenlevende ektefelle rett til å bli boende på gården.

Forholdet mellom sameie og odelsrett er komplekst, og vi anbefaler deg å kontakte våre advokater på odelsrett, om du har spørsmål knyttet til dette.

Hvilke plikter har du overfor andre odelsberettigede?

Vær oppmerksom på at du i 10 år etter å ha overtatt en eiendom på odel, kan være pliktig til å dele salgsgevinst med de andre odelsberettigede.

Kan du hevde odel på en gård som allerede er solgt?

En odelsberettiget person har rett til å kreve eiendommen tilbake, hvis den blir solgt ut av slekta eller til noen med dårligere odelsprioritet enn en selv.


Kan du ha odelsrett på flere gårder?

Ingen mister odelsretten på en eiendom ved å overta en annen eiendom på odel. Odelsloven har imidlertid en fordelsregel, som sier at den som allerede har fått en eiendom på odel, ikke går foran sine søsken på andre odelseiendommer.