Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokat Yrkesskade

Retten har uttalt: som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller en belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Hva er en yrkesskade?
Det er fire punkt som må være oppfylt for at en skade skal defineres som yrkesskade.

 1. Skadelidte er yrkesskadedekket
 2. Det foreligger en arbeidsulykke eller yrkessykdom
 3. Det har inntruffet en skade, sykdom eller et dødsfall
 4. Det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken/arbeidssykdommen og funksjonstapet/dødsfallet 


Varsling
Arbeidsgiver har plikt til å varsle NAV og forsikringsselskap når en ulykke eller sykdom inntreffer på grunn av arbeid. Arbeidstilsynet har definert alvorlig skade i ni punkter:

 1. Hodeskade/hjernerystelse, med tap av bevissthet og/eller andre konsekvenser
 2. Skjelettskade, unntatt enkle brister eller brudd på fingre/tær
 3. Indre skader på organer som lunger, nyrer, milt osv.
 4. Tap av kroppsdel, eksempelvis amputasjon av legemsdel eller deler av slike
 5. Forgiftning med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning
 6. Bevissthetstap, på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel
 7. Forbrenning, frostskade eller etseskade, alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet, samt alle delhudsskader som er større enn fem prosent av kroppsoverflaten
 8. Generell nedkjøling (hypotermi)
 9. Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere polikliniske behandlinger)

Alle skader og sykdommer som medvirker til funksjonsnedsettelse i arbeidssammenheng har rett til erstatning.

Legen har plikt til å varsle om sykdom eller skade som legen tror eller mistenker kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Eksempler kan være, sykdommer som astma, senebetennelse og eksem, og helseplager som hodepine, dyspepsi og psykisk uro.

Forsikring
Arbeidstakere som er ansatt i et firma er obligatorisk yrkesskadeforsikret. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ha tegnet frivillig forsikring for å få rett til yrkesskadedekning. Det er et krav at skaden eller sykdommen er godkjent som yrkesskade. Det gis økonomisk kompensasjon for utgiftstap og/eller tap av inntektsevne dels gjennom folketrygden og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring.

Erstatning/varig mén
Har du fått varig medisinsk mén, kan du ha rett til menerstatning som skal gi en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Kravet er at den varige medisinske invaliditeten er på minimum 15 prosent, og det må ha gått minst 1 år etter skaden før invaliditetsprosenten kan fastsettes. Ofte kan det gå 2-3 år før skaden har stabilisert seg og det er mulig å avgjøre om den er varig. Sosialdepartementet har laget en tabell som viser invaliditet i prosent i forhold til skadefølger i ulike organer/kroppsdeler. (“tabellarisk invaliditet”). En spesialisterklæring må utarbeides for å angi den riktige invaliditeten i prosent. Tabellen brukes i denne sammenheng i forhold til oppstått skade.   

For at skaden skal bli godkjent som yrkesskade må den være meldt til NAV innen 1 år etter at skaden inntraff eller at du ble klar over årsaken til skaden. Fristen ovenfor forsikringsselskapet er 3 år. Denne starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du ble klar over skaden.

For å få dekket utgifter du har hatt eller kommer til å ha som følge av yrkesskaden er det viktig at du kan dokumentere utgiftene gjennom kvitteringer.  Ved alvorlige skader kan du få dekket utgifter til pleie og tilsyn samt tilpasning av bolig.

Faktisk inntektstap dekkes som regel i første omgang av sykepenger. Etter utløpet av sykepengeperioden kan du kreve inntektstapet dekket av yrkesskadeforsikringen. Du plikter likevel å søke dekning av inntektstapet fra det offentlige. Du kan søke om medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon fra folketrygden. Inntektstapet blir beregnet ut fra din alder, inntekt på skadetidspunkt og din ervervsmessige uførhetsgrad.

Advokathjelp
Det er mange plikter, regler og lover å forholde seg til i forbindelse med en yrkesskade. En erfaren advokat kan påse at alle disse blir hensyntatt. Advokaten kan hjelpe deg å finne ut om du dekkes av dine, arbeidsgiver, din ektefelle/samboer eller andre i din husstand sine forsikringer. Advokaten kan bistå i å dokumentere årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet. Dette kan være spesialisterklæringer, innhenting av journaler og andre dokumenter som er nødvendig i saken.

I tillegg er det en fordel å ha en erfaren representant i forhold til yrkesforsikringsselskapet og en som kan hjelpe til med å overholde alle frister.

Advokatfirmaet Nidaros DA har flere advokater med mange års erfaring innen yrkesskadesaker. Advokathjelp firedoblet erstatningen