Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Tapt skolegang og mobbing

Dette omfatter i hovedsak to forhold i skolesammenheng. Mobbing og manglende tilpasset undervisning. Erstatningsansvaret reguleres av skadeerstatningslovens §2-1, og vurderes ut fra eventuelle brudd på opplæringsloven.

 Brudd på skolelovgivningen kan være:

 1. Mobbing, vold, diskriminering eller trakassering i skolen som ikke er tatt tak i, eller fulgt opp mangelfullt. Dette gjelder både fra medelever og skolens ansatte.
 2. Manglende tilpasset undervisning i forhold til egne evner og forutsetninger. Herunder bla ADHD, lese- og skrivevansker, autismespekterlidelser, Tourettes m.m

 

Krav til ansvar:

Kommunen må enten ha kjent til eller burde ha kjent til forholdene og unnlatt å gripe inn. Det er ikke et krav at en bestemt person ansatt hos kommunen kan lastes for det som har skjedd.

Spørsmålet en kan stille seg er om kommunens behandling tilfredsstiller de krav, som skadelidte på skadetidspunktet, med rimelighet kunne stille til kommunen er tilsidesatt eller ikke.

Foreldelse:

Det er ingen absolutt grense for når slike saker foreldes. Det skal veldig mye til for at en sak med skader på barn anses som foreldet. Foreldelse vil først begynne å løpe når en selv er klar over hva som har skjedd, at dette har ført til skade, (fysisk eller psykisk), og hvem som er ansvarlig for skaden. Disse tre forholdene blir man som oftest ikke klar over før i voksen alder.

Aktuelle § i Opplæringsloven:

 1. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering:
  Utdrag § 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø:
  Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

  § 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø
  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 2. Tilpasset undervisning
  § 1-3.Tilpassa opplæring
  Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

  § 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn
  På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Om hensynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i en kort periode gis som eneundervisning.

  § 5-1.Rett til spesialundervisning
  Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Synes du at oppfølgingen av deg i skolen har vært mangelfull?

Har dette fått konsekvenser for deg i form av psykisk eller fysisk skade?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av saken din. Kanskje har du krav på erstatning. Vi har flere advokater spesialisert innen dette lovverket og som har lang arbeidserfaring i slike saker.