Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokat Personskade

Vi har hjulpet mange som har vært utsatt for personskade. Her finner du informasjon som vi håper kan være til hjelp.

Hva er en personskade?
Personskade kan være forårsaket av en plutselig eller akutt påvirkning av kroppens fysiske faktorer i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. Med skade menes enhver skade, fysisk eller psykisk som er årsaken til varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. En skade kan på et senere tidspunkt, vise seg å være mer alvorlig en først antatt.

Varsling
Er skaden oppstått i arbeidssituasjon, se Yrkesskade.

Er skaden oppstått i trafikken, se Trafikkskade.

Er skaden knyttet til helsevesenet eller helsepersonell, se Pasientskade.

Hvis du har fått en personskade på annen måte enn de tre som nevnes ovenfor så skal skaden meldes forsikringsselskapet så snart som mulig, som regel innen ett år etter ulykkestidspunktet. Kravet foreldes uavhengig av dette etter 3 år. Fristen starter å løpe fra den dag du som skadd fikk eller burde skaffet deg kunnskap om skaden og den ansvarlige.

I voldsoffererstatningssaker gjelder spesielle frister men i utgangspunktet gjelder ordinære foreldelsesfrister og søknaden bør sendes så snart som mulig. Vær klar over at selv om du søker voldsoffererstatning så kan du fremme krav mot den som har utført volden.

Forsikring
Du må sjekke alle dine forsikringer, både dine egne, de som tilhørere andre i husstanden, arbeidsgivers forsikringer, gruppelivsforsikringer, forsikringer gjennom fagforening og eventuelt andre. Er du usikker på hva som dekkes hvor så er det lønnsomt å ta kontakt med advokat.

Hvis skaden har oppstått som følge av en straffbar handling, i forbindelse med avverging eller forsøk på avverging av straffbar handling eller i forbindelse med hjelp til ofre av en straffbar handling, hvis du som barn har opplevd vold mot en nærstående person og har blitt skadelidende så har du rett til voldsoffererstatning fra staten.

Erstatning
Ved personskader er det i hovedsak det økonomiske tapet som skal erstattes. Du kan også få erstatning for krenkelse, varig mén og oppreisning. For å oppnå erstatning må ansvaret avklares. Det er ingen som kan pålegge noen å yte erstatning ovenfor en skadelidt uten at det er et rettslig grunnlag for ansvaret.

Advokathjelp
En erfaren advokat kan hjelpe deg med å få avklart ansvaret og hjelpe deg i forhold til dine rettigheter. Advokaten kan fortelle deg hvilke dokumenter som trengs hvor, til hvem og hvordan du søker om erstatning. Å finne ut av forsikringsavtaler er ikke alltid enkelt, vi bistår deg gjerne. Det kan tenkes at din arbeidsgiver, eller en annen i din husstand, har en forsikring som kan gjøres gjeldende. Advokaten hjelper deg med å få laget en spesialisterklæring. De fleste saker blir løst i minnelighet og det vil være til din fordel å ha en dyktig advokat som forhandler på dine vegne mot forsikringsselskapet. Se sak: Advokathjelp firedoblet erstatningen