Snu telefonen din.

Ulykke

En skade som oppstår som følge av ulykke i trafikken kan være så mangt. Kjøretøy mot person, syklist mot syklist, person mot person m.v. Begrepet har stor vidde, men felles for alle skadene som oppstår i trafikken er at de utløser bruk av ansvarsforsikringen og kan gi deg trafikkskadeerstatning.

 

Forsikring
Har du fått personskade i en trafikkulykke har du rett til erstatning fra forsikringen. Bilansvarsloven pålegger alle biler i Norge å ha ansvarsforsikring. Skjedde skaden uten at et kjøretøy var innblandet så er det vanligvis en ansvarsdel i hjem- og innboforsikringen og eller i reiseforsikringen. Erstatning og rettigheter gjelder uavhengig av om du er skyld i ulykken, du har krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap fra forsikringsselskapet.

 

Erstatning
Du har rett til erstatning for:

  • Tapte inntekter og påførte utgifter
  • Fremtidig tap av inntekter og fremtidige utgifter
  • Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet
  • Menerstatning
  • Oppreising for tort og svie, dersom fører har vært grov uaktsom
  • Erstatning ved tap av forsørger

I forbindelse med erstatningsoppgjøret er det viktig å dokumentere tapet i størst mulig grad. Vi kan veilede deg i forhold til hvilke papirer og dokumenter som du trenger for å dokumentere tapet ditt.

 

Advokathjelp
Etter en trafikkulykke med personskade dekker forsikringsselskapet juridisk bistand som en del av dine utgifter. I denne type saker har du alltid forsikringsselskapet som motpart. Det oppstår ofte et skjevt styrkeforhold mellom den skadede og forsikringsselskapet. Advokatfirmaet Nidaros har erfarne advokater som kjenner forsikringsselskapenes strategi, saksbehandling og fremgangsmåte. Det vil derfor bestandig være lønnsomt å kontakte en erfaren advokat som kan hjelpe deg.

 

Det er viktig å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Advokaten kan fortelle deg hvordan du skal forholde deg. Det er viktig å være nøyaktig når du snakker med de som behandler deg. I retten vil et dokument skrevet samme dag av for eksempel en lege, tillegges større vekt i en bevismessig sammenheng, enn det du husker i ettertid. Det er du som har bevisbyrden og bevistvil vil falle ut i din disfavør. Senere i saken er det også viktig å være presis. Legen spør deg kanskje hvordan du har det. Om du da svarer at «jeg har det bra», behøver ikke dette bety at du er frisk, men at du nå er bedre enn du var for tre uker siden. Om man er upresis i så måte, kan legen din forstå deg dithen at du er «frisk» og skrive dette ned i journalen. Det er derfor viktig å si at «jeg har det bedre nå, men jeg har fortsatt helseplager etter ulykken», under forutsetning av at så er tilfellet. Det er din hovedoppgave å sørge for at sakens blir fremstilt riktig.

 

Det kan være uheldig hvis prosessen med forsikringsselskapet har kommet for langt og du har akseptert premisser for erstatningsoppgjøret. Vi vet at mange ikke fremsetter krav om erstatning fordi de ikke kjenner sine rettigheter. Advokaten vet at mange har forsikringer hvor du som skadd kan være forsikret via andre i din familie eller husstand. Gruppelivsforsikringer kan f. eks. gi høyere erstatningssummer enn andre forsikringer.

 

Dersom det er snakk om en reduksjon (avkortning) i erstatningen fra forsikringsselskapet så anbefales det i høy grad å ta kontakt med en erfaren advokat. Det er strenge regler i forsikringsavtaleloven om avkortning og forsikringsselskapet er pålagt strenge varslingsregler. Advokatfirmaet Nidaros har advokater som kjenner reglene og som hjelper deg uforpliktende og helt gratis med å vurdere din sak og vi gir deg informasjon om dine juridiske rettigheter.  

Hvis du har fått varsel om foreldelse fra forsikringsselskapet, kontakt advokat. Reglene rundt dette er vanskelige og kompliserte. Veldig ofte vil selskapet og den skadelidte ha ulike måter å beregne foreldelsesfristene på utfra når de forskjellige hendelser inntraff. En advokat vet hvordan man kan avbryte en foreldelsesfrist f.eks. med en klage til Finansklagenemda.


Fikk 1 million i erstatning flere år etter ulykken