Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokat Pasientskade

For å bli definert som en pasientskade, og for å ha rett på pasientskadeerstatning, må skaden være omfattet av pasientskadeloven. Skaden må være knyttet til helsevesenet eller til helsepersonell eller begge deler, og den må være voldt i bestemte situasjoner hvor det ytes helsehjelp. Det kan være under pleie, undersøkelse, diagnostisering, veiledning, prøvetaking, vaksinasjon med videre.

Varsling
Dersom du mener at du har vært utsatt for en pasientskade må du søke det statlige forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning senest 3 år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som er årsaken til skaden. Skaden må som hovedregel ha forvoldt økonomisk tap, at du har fått varig mén eller at skaden har gitt minimum 15 prosent medisinsk invaliditet.

Dersom det økonomiske tapet er under kr 10.000 så dekkes det ikke. Du må i så tilfelle henvende deg direkte til behandlingsstedet hvor skaden skjedde. Er skaden forbigående eller føles som en dårlig opplevelse så kan du heller ikke få erstatning som «plaster på såret». Formålet med erstatningen er å få dekket økte utgifter til legebehandling, medisiner, prøvetaking, transport eller liknende.

NPE sin oppgave er å utrede erstatningskrav. De er nøytrale og baserer seg på medisinske journaler, uttalelser fra pasienten, behandlingsstedet og eksterne og interne sakkyndige. Saksbehandlingen er gratis. Er du uenig i vedtak fattet av NPE kan vedtaket klages inn til Pasientskadenemda (PSN).

Hvis du har vært utsatt for skade mens du har vært under spesialhelsetjenesten så har de plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart ved dødsfall eller alvorlig skade.

 

Forsikring
Du trenger ingen egen forsikring som skal dekke behandlingsskaden. Alt helsepersonell som yter helsehjelp er ansvarsforsikret. Har skaden skjedd ved det offentlige helsevesen dekkes dette av NPE. Hvis skaden har oppstått ved et privat legesenter eller sykehus dekkes skaden av legesenterets eller sykehusets forsikringsselskap. Vær også klar over at enkelte leger har egen ansvarsforsikring, dette vil du få opplysninger om ved henvendelse.

 

Erstatning
Du kan selv søke NPE eller forsikringsselskapet om pasientskadeerstatning. De erstatter først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Erstatningen beregnes etter bestemmelsene i lov om skadeserstatning og praksis fra domstolene. Du kan også få erstatning for ditt eventuelle reduserte arbeid i hjemmet, påførte og fremtidige inntektstap og påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden. Du kan søke om erstatning flere steder, men du har ikke krav på å få dekket det samme tapet mer enn en gang.

 

Advokathjelp
Er du usikker på hva du har krav på så kan en advokat hjelpe deg. Du kan få vite dine juridiske rettigheter og du kan få hjelp til å søke til riktig instans. Advokaten kan hjelpe deg med innhenting av dokumenter og få klarlagt årsakssammenheng. For ansvarsspørsmål og utmålingsspørsmål har du under din innbo- og løsøreforsikring en rettshjelpsforsikring som erstatter ca 80 % av dine utgifter til advokat etter at klagesaken er behandlet av PSN mot en egenandel på litt over 20 %.  

Hvis du har søkt selv og fått avslag så er det viktig at du kontakter en advokat med kjennskap til pasientskadesaker for å få hjelp til en anke. Vær oppmerksom på at det er korte ankefrister. Hvis du har fått medhold så er det også lønnsomt å ha advokathjelp når du skal forhandle om erstatningen. Du er ikke tjent med å gjøre det på egenhånd.  Advokatfirmaet Nidaros DA har erfarne advokater som kjenner lovverket og som kan hjelpe deg å oppnå det du har krav på. Vi hjelper deg uforpliktende og helt gratis med å vurdere din sak.

 

Fikk nesten 3 millioner ekstra