Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Vindkraft og vassdragsrett

Hvilken erstatning som grunneiere og rettighetshavere skal få ved utbygging av vindmøller og vannkraftverk, er et rettsområde i rask utvikling. Om det skal avstås grunn eller fallrettigheter, frivillig eller ved ekspropriasjon, er det viktig å få kyndig bistand fra advokat. Advokatfirmaet Nidaros har lang erfaring med å bistå grunneiere og rettighetshavere ved kraftutbygging.

Bistand fra Advokatfirmaet Nidaros i vindkraft- og vassdragsrett

Kontaktperson for denne typen saker i Advokatfirmaet Nidaros er:

·       Advokat (H) Ivar Chr. Andersskog


Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.


Advokatfirmaet Nidaros har bistått grunneiere i flere av de siste store vannkraftutbyggingene, som i Stjørdalsvassdraget og Bindalen, og i mange småkraftutbygginger.


Advokatfirmaet Nidaros var tidlig inne i spørsmål ved utbygging av vindmøller. Firmaet har stått sentralt i å utvikle det erstatningsrettslige regimet som legges til grunn ved utbygging av vindmøller i dag. Advokatfirmaet Nidaros har forhandlet på vegne av grunneier opp mot 50 vindkraftavtaler, og er fortsatt sterkt involvert i en rekke vindkraftverk.

Hvordan utmåles erstatning for fallrettigheter?


Fallrettigheter i vassdrag har vært en sentral del av ekspropriasjonsretten i over hundre år. Historisk har vannkraftutbyggingen foregått i offentlig regi, og erstatningen til grunneiere/rettighetshavere i vassdraget har blitt beregnet etter naturhestekraftmetoden.


Da det ble åpnet opp for utbygging av småkraftverk i privat regi, fikk man nye erstatningsrettslige verdsettelsesmetoder. Heretter har grunneier/rettighetshaver kunnet få erstatning for salg av fallrettigheter etter kraftverkets avkastning. For det meste etter brutto-metoden (en erstatning basert på brutto produsert kraft), eller etter netto-metoden (andel av kraftverkets avkastning). Med disse metodene har elementer som utbyggingskostnader og strømpriser blitt viktige for utmålingen av vederlaget til grunneieren.


Hvordan utmåles erstatning ved grunnavståelse til vindmøller?


Det har blitt færre vannkraftutbygginger i Norge, ettersom mange vassdrag enten er utbygget eller vernet mot utbygging. Prinsippet om salgsverdi av fallrettigheter har likevel blitt videreført da utbyggingen av vindmøller begynte. Etter år 2000 ble det utkrystallisert en del generelle prinsipper. Hovedprinsippet går ut på at grunneier skal få en salgsverdi av utbyggingsrettighetene, basert på en andel av produsert energi. Selv om dette har blitt rettslig avklart som hovedprinsipp, er det fortsatt en pågående utvikling i erstatningsbeløpene ved vindkraftutbygging. Dette kan også bli lagt til grunn for nye energikilder, som etablering av solcelleparker, bølgekraftverk eller tidevannskraftverk.