Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

VINDKRAFT OG VASSDRAGSRETT (ENERGIRETT)

Vassdrag og energirett har vært en sentral del av ekspropriasjonsretten i over hundre år. Vannkraftutbygging i offentlig regi har pågått fra slutten av 1800 tallet og frem til 2000 tallet. Et sentral verdsettelsestema ved avståelse av fallrettigheter var erstatning etter naturhestekraftmetoden. Naturhestekraftmetoden var enerådende frem til man fikk ny energilov i 19…. (Ecom-loven), hvor det ble åpnet opp for etablering av småkraftverk i privat regi. Dette medførte at man fikk inn nye erstatningsrettslige verdsettelsesmetoder, og hvor grunneier/rettighetshaver kunne få erstatning for salg av fallrettigheter etter kraftverkets avkastning. Hovedsakelig etter brutto-metoden ( en erstatning basert på brutto produsert kraft) eller netto-metoden ( andel av kraftverkets avkastning). Begge metoder medførte nye former for verdsettelse, og hvor elementer som utbyggingskostnader, strømpriser m.m ble sentral for størrelsen av grunneiers vederlag. Prinsippet om at fallrettigheter kunne ha en selvstendig salgsverdi, basert på en markedsverdi, ble stadfestet av Høyesterett.

Både de store vannkraftutbyggingene og utbygging av mindre vassdrag er betraktelig redusert, dels ved at svært mange vassdrag enten er utbygget eller vernet. Prinsippet om salgsverdi av fallrettigheter fikk likevel stor betydning i forbindelse med oppstarten av vindkraftutbygging. De første etableringer av vindkraftverk skjedde på slutten av 1990-tallet, og i de første år var det forskjellig vurderinger av hvordan vindkraftrettigheter skulle verdsettes. Tidlig på 2000-tallet ble det utkrystallisert en del generelle prinsipper, men hvor hovedprinsippet gikk ut på at grunneier skulle få en salgsverdi av utbyggingsrettighetene, basert på en andel av produsert energi. Prinsippet ble prøvd i Kjøllefjord-dommen, og hvor man sto mellom en salgsverdivurdering knyttet til rettighetene opp mot «økonomisk tap av nedbygget grunn». Erstatningsmessig var det en avgrunn mellom disse to prinsipper. «Salgsverdi-betraktningene» ble rådende prinsipp. Selv om hovedprinsippet er avklart rettslig, er det fortsatt en kraftig utvikling i erstatningsbeløpene, og hvor det er mange uklare og forhandlingsmessige forskjellige løsninger, som varierer fra kraftverk til kraftverk.

«Salgsverdi-prinsippene» som er et hovedelement i energiretten i dag, kan man se for seg også for nye energikilder, f.eks etablering av solcelleparker, bølgekraftverk, tidevannskraftverk m.m.

 

Advokatfirmaet Nidaros DA har en lang erfaring i å bistå grunneiere innen energi-rett og ekspropriasjon ved etablering av kraftverk. Firmaet har bistått grunneiere i flere av de siste store vannkraftutbyggingene, bl.a vannkraftutbygging i Stjørdalsvassdraget, Bindalen m.m.

Senere har firmaet bistått ved en rekke småkraft-utbygginger.

Advokatfirmaet Nidaros DA var tidlig inne i vindkraftutbygging, og har vært en sentral aktør i utviklingen av det erstatningsrettslige regime som legges til grunn ved etablering av vindkraftverk i dag. Advokatfirmaet Nidaros DA har forhandlet på vegne av grunneier opp mot 50 vindkraftavtaler, og er fortsatt sterkt involvert i en rekke vindkraftverk.

 

Kontaktperson: Advokat (H) Ivar Chr. Andersskog