Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ekspropriasjon og Skjønn

Ekspropriasjon og skjønn hører ofte sammen. Ekspropriasjon vil si at grunn eller rettigheter avståes til det offentlige gjennom tvang, men mot full erstatning. Prinsippet om full erstatning er nedfelt i Grunnlovens § 105. Erstatningen fastsettes gjennom rettslig skjønn.

Ekspropriasjon kan kun skje såfremt det er hjemmel i lov for en slik tvangsavståelse. Hovedhjemmelen er Oreigningsloven § 2 som nevner over 50 formål som det offentlige kan ekspropriere til. Vanligst er likevel ekspropriasjon etter Plan- og bygningsloven, og hvor det eksproprieres til formål fastsatt i reguleringsplaner. Ekspropriasjonsadgang finnes også i en del særlovgivning, og i visse begrensede tilfeller har også private en begrenset adgang til å gjennomføre en ekspropriasjon. Selv om lov kan gi hjemmel til ekspropriasjon, er det et sentralt vilkår at ekspropriasjonen skal være til vesentlig samfunnsmessig nytte, sett i forhold til ulemper den enkelte grunneier blir påført. Dette nytte-ulempe-prinsipp kan man også få prøvd rettslig i det skjønn som skal fastsette erstatning.

Hvis det gjennomføres ekspropriasjon, har grunneier/rettighetshaver rett på «full erstatning». Hva som menes med «full erstatning» er ofte komplisert, og hvor det kan oppstå store uenigheter mellom eksproprianten (erverver) og ekspropriaten (grunneier). Grunnloven sier intet om hva som er full erstatning, men man har vederlagsloven (Lov om vederlag ved ekspropriasjon) som forsøker å fastsette hva som ligger i begrepet full erstatning. Loven har 3 hovedprinsipper, som tilsier at erstatningen skal fastsettes etter det høyeste av Salgsverdien, Bruksverdien eller Gjenanskaffelsesverdien (for visse bygninger). Rettspraksis har forsøkt å konkretisere hvordan salgsverdien/bruksverdien skal beregnes, samt når de forskjellige prinsipper skal nyttes. Høyesterett har også trukket opp en rekke andre sentrale prinsipper knyttet til erstatningsutmålingen, som f.eks differanseprinsippet, tilpasningsplikten, økonomisk-tap-prinsippet, kapitaliseringsrente, neddiskontering m.m.

Selv om man får erstatning for det avståtte areal, kan ekspropriasjonen medføre ulemper på gjenværende eiendom. Også her kan grunneier ha krav på erstatning. Det kan være knyttet opp mot arronderingsmessige ulemper, støy, støv, estetikk osv. Erstatning for ulemper på gjenværende eiendom reguleres dels av Vederlagsloven og dels av Naboloven. Også her har Høyesterett trukket opp en rekke sentrale prinsipper som begrenser grunneiers mulighet for å få erstatning, slik som Tålegrense, alminnelig ulempe, støygrense/støytiltak m.m.

Det er nok ikke noen ukjent holdning at grunneiere føler at skjønnsretten ikke gir dem full erstatning. Det er dog få saker som ender opp i skjønnsretten. De aller fleste ekspropriasjonssaker avsluttes gjennom minnelige avtaler, hvor partene oppnår enighet om erstatningens størrelse.

 

 

Advokatfirmaet Nidaros DA har en lang erfaring i å bistå grunneiere innen ekspropriasjon og skjønn. Firmaet har bistått grunneiere i rekke store ekspropriasjonssaker, både på vei, kraftlinje, flyplassutbygging osv, E39 Klætt-Orkanger, E6 Senterveien, 420kv-linje Ørskog-Fardal, 420kv-linjen Namsos-Storheia, Ørland kampflybase, Flyplass Mo i Rana. Firmaet har også bistått i en rekke grunnervervssaker i forbindelse med etableringen av metrobuss i

Trondheim. Advokatfirmaet bistår grunneiere overfor Nye Veier, både sør og nord for Trondheim i forbindelse med den store E6-utbyggingen.

Advokatfirmaet Nidaros DA har en sentral rolle i Gjevillvassaken, som har vært sentral innenfor Jordskifterettsområde, Plan-og Bygningsloven, og nå sist spørsmålet om grunnlaget for gjennomføring av ekspropriasjon og eventuell hvilken erstatning rettighetshaverne har krav på.

Advokatfirmaet Nidaros DA var tidlig opptatt av ekspropriasjonsretten, med behovet for å ivareta grunneiere og rettighetshaveres interesser ved tvangsavståelse. Advokatfirmaet har samarbeidsavtale med ALLSKOG og Bondelaget, bl.a for å kunne bistå grunneiere ved ekspropriasjon. Advokatfirmaet har vært en sentral aktør i utviklingen av de erstatningsrettslige problemstillinger som legges til grunn ved grunnavståelse i dag. Advokatfirmaet Nidaros DA v/adv.Andersskog er fortsatt sterkt involvert i ekspropriasjonsrettens utvikling, og er bl.a leder for Advokatforeningens kursutvalg innen ekspropriasjon og skjønn.

 

Kontaktperson: Advokat (H) Ivar Chr. Andersskog

Advokat Snorre Kristiansen

Advokat Sigve Seime Stokka