Snu telefonen din.

Vant over NAV
NAV stiller store krav til dokumentasjon fra selvstendig næringsdrivende

Vår klient fikk avslag på søknad om uførepensjon og avslag på klagen fra NAV Klageinstans. Ved hjelp av advokat ble saken anket til Trygderetten.

Klienten hadde i mange år arbeidet som selvstendig næringsdrivende og senere som ansatt i eget AS. Etter å ha vært sykmeldt i ett år ble det søkt om uførepensjon. NAV avslo søknaden med begrunnelse om at tidligere inntekt ikke var nedsatt med halvparten.

For å ha rett til uførepensjon må inntektsevnen være nedsatt med minst halvparten grunnet sykdom, skade eller lyte; sier folketrygdloven. Trygderetten har kommet frem til at klienten har krav på uførepensjon. For å finne grunnlaget for inntekten har trygderetten godtatt dokumentasjon på gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for de siste tre kalenderårene før uføretidspunktet. NAV sitt vedtak ble omgjort og klienten ble tilkjent uførepensjon. NAV må dekke alle saksomkostningene.

Vi kan hjelpe, og det er viktig ikke å gi opp, sier advokat Torgeir Haslestad som bisto klienten i Trygderetten.

Les mer om trygderett.

Dommen fra Trygderetten