Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Personskadeerstatning
Vi tilbyr juridisk bistand ved personskade. Hos Advokatfirmaet Nidaros vet vi at erfaring er viktig for å sikre våre klienters rettigheter i personskadeerstatningssaker.

Erstatning personskade

Når du blir rammet av en ulykke som påfører deg medisinske utgifter og tap av inntekt er du beskyttet av rettigheter gjennom NAV og skadevolders forsikringsselskap. Du kan derimot ikke ta for gitt at du automatisk får dekket hele tapet du har lidt etter en personskade. Du bør selv følge opp overfor NAV og forsikringsselskap samt holde deg informert om saken og kunne, om nødvendig, dokumentere alle skader, behandlingsutgifter og inntektstap. Den tunge ekstrabelastningen ved å måtte kjempe for å motta det du har rett på hva angår erstatning blir lettere ved kyndig juridisk bistand innen erstatningsrett.

Rettigheter ved personskade 

Vår oppgave som dine advokater i et søksmål ved personskade er å sørge for at du får det du har krav på. Du har krav på dekning av utgifter og erstatning ved inntektstap. Du har rett til erstatning om det foreligger uaktsomhet fra skadevolders side. Alle direkte, og fremtidige, utgifter knyttet til skaden man er påført skal dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap. Dette gjelder blant annet utgifter til behandling, medikamenter, hjelp i hjemmet etc.

Inntektstap ved personskade

Det ansvarlige forsikringsselskap skal dekke den delen av et evt. inntektstap ved personskade som ikke dekkes av folketrygden. Selskapet er ytterligere ansvarlig for differansen mellom sykepengenivået, attføringspenger, rehabiliteringspenger, uførepensjon og tidligere inntektsnivå. Dette er gjeldende for tidsrommet frem til oppgjørstidspunktet og frem til pensjonsalder. Fremtidig inntektstap utbetales som en engangssum på erstatningssakens oppgjørstidspunkt.

Menerstatning

I tillegg til nevnte erstatningsposter har skadelidte krav på menerstatning dvs. erstatning for tapt ”livsutfoldelse” – et ”ikke økonomisk tap”. Denne erstatningen regnes ut i fra sakkyndiges vurdering angående varig medisinsk invaliditet. Har det gått mellom ett og to år etter ulykken og skaden synes å ha stabilisert seg, ta kontakt med oss for en samtale om oppnevnelse av medisinsk sakkyndig. Du bør dessuten så fort som mulig etter påført skade oppsøke NAV for å igangsette trygdesaken.

Les her for mer informasjon om yrkesskadeerstatning

 

Eksempel på resultat innen erstatningsrett – Personskade

Vårt firma bisto en mann fra Vestlandet i 20-årene som ble utsatt for en trykktankulykke under dykking. Vedkommende kontaktet Advokatfirmaet Nidaros etter 18 år. I denne saken ble det inngått utenrettslig forlik med full erstatning på 3,9 mill. Denne personskadeerstatningen ble utbetalt hele 21 år etter ulykken.