Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ny saksbehandler i NAV- mindre utbetalt
Ny saksbehandler hos NAV omgjorde vedtaket, flere år senere, slik at den trygdedes månedlige utbetaling ble redusert.

En person som hadde vært utsatt for to yrkesskader, en i 1999 og den andre i 2001, ble innvilget 100 % uførepensjon med yrkesskadefordel av NAV. I 2012 tok en annen saksbehandler i NAV opp saken på nytt og omgjorde vedtaket slik at personen ble fratatt yrkesskadefordelen på uførepensjonen. Det nye omgjorte vedtaket ble anket men både NAV klageinstans og deretter Trygderetten stadfestet det nye vedtaket.

Saken ble behandlet i Agder lagmannsrett i november 2016.

I loven gis et forvaltningsorgan adgang til å omgjøre eget vedtak dersom «vedtaket må anses ugyldig». Loven angir ingen begrensninger med hensyn til tid, hvem som kan bebreides for feilen eller konsekvensen av omgjøringen.

En rettstilstand der den trygdede i mange år etter innvilgelsesvedtaket risikerer at NAV omgjør sitt eget vedtak på grunnlag av en ny saksbehandlers vurdering, er en betydelig brist i rettssikkerheten. Det finnes ingen tilsvarende omgjøringsadgang på noe annet rettsområde. Særlig - setter foreldelsesreglene slike hindre.  Det oppleves da som urimelig at NAV skal ha frie tøyler.

For Agder lagmannsrett ble det gjort gjeldende at det må finnes grenser for hvor sent NAV kan ta et vedtak opp til ny vurdering og treffe omgjøringsvedtak grunnet ugyldighet etter forvaltningsloven § 35. Den trygdede har behov for forutberegnelighet, stabilitet og en økonomisk trygghet.

Det ble stilt spørsmål som:

Kan forvaltningen helt fritt omgjøre egne vedtak som baserer seg på en vanskelig og skjønnsmessig juridisk - medisinsk vurdering - bare fordi en ny saksbehandler flere år senere konkluderer annerledes?

Vil en persons rettssikkerhet bli svekket når forvaltningens adgang, i dette tilfelle NAV, omgjør et vedtak til ugunst for den trygdede?

Motpart i saken, Staten v/Arbeids og Velferdsdirektoratet, mente at ugyldige vedtak kan omgjøres uten hensyn til om det er forvaltningen eller parten som kan bebreides for feil som har medført ugyldighet.

I tilfeller hvor NAV selv opprinnelig fattet et uriktig vedtak, la lagmannsretten til grunn at hensynet til personens rettssikkerhet og behov for forutberegnelighet skal ivaretas. NAV har ikke adgang til å omgjøre egne vedtak slik at personen kommer dårligere ut enn før omgjøringsvedtaket.

Vi håper NAV justerer sin praksis etter lagmannsrettens retningslinjer.

Vant over NAV

NAV leser hva du skriver på sosiale media

NAV ga avslag på søknad om uføretrygd