Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Mistet ektemann
En yrkessjåfør som kjørte for fort med et stort kjøretøy ble dømt for grov uaktsomhet etter en trafikkulykke som endte med død.

Den omkomne ektemannen etterlot seg kone og 3 små barn.

Ved hjelp av bistandsadvokat fra Advokatfirmaet Nidaros DA ble det fremmet krav om erstatning til hver av de etterlatte. Det vil si avdødes ektefelle og deres tre mindreårige barn.

Hjemmelen for å tilkjenne oppreisningserstatning fremgår av skadeerstatningsloven § 3-5 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har forvoldt en annens død, pålegges å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre en engangssum som retten finner rimelig til erstatning for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.

I dette tilfelle handler det om tap av en ektefelle, far og forsørger. Høyesterett har i sin dom i Rt-2014-892 lagt til grunn at et normbeløp for oppreisningserstatning til etterlatte ved forsettlig eller grovt uaktsom drap skal være kr 125 000,-. Høyesterett uttalte i den anledning at "Normbeløpa må være robuste i den leia at det skal særs mykje til for at omsynet til skadevolders betalingsevne skal spelle inn ved utmålinga eller gi grunnlag for lemping".

Retten fant intet grunnlag for lemping og oppreisningsbeløpet ble satt til kr 125 000,- for hver av de etterlatte.

Politiet tok ut tiltale mot yrkessjåføren som ble dømt for grov uaktsomhet. Retten uttalte at ulykken var et resultat av en alt for stor hastighet og således uforsvarlig kjøring etter forholdene. Når man ikke avpasser farten etter forholdene og kjører et stort kjøretøy med stor vekt og stort skadepotensiale, skal en være klar over at følgende av en kollisjon kan være dødelig. Føreren av vogntoget ble dømt til fengsel og fratatt førerretten for alltid.

For de etterlatte er det er viktig å ha en god bistandsadvokat. Påtalemyndigheten konsentrerte seg først og fremst om straffesaken, de fremmet aldri noen erstatning.