Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Månedens bedrift i Landbrukstidende Nr 8 2015
Advokater på lag med bonden, tosiders oppslag i Landbrukstidende.

En gårdbruker har ofte bruk for juridisk bistand til å belyse sin rett i mange sammenhenger. Advokatfirmaet Nidaros DA sine advokater med høy kompetanse har spesialisert seg på grønn juss og personskade - områder som er svært aktuelle for bonden. Innen skadeserstatning er det alt for få saker som blir innrapportert. En gratis første konsultasjon via avtale med Bondelaget, gjør at dørstokken for å søke hjelp blir betydelig forminsket. 

Tekst av Arne Brunes          Landbrukstidende nr 8 2015

Advokatfirmaet Nidaros DA ble stiftet i 2002, og grunnlaget var et ønske om å spesialisere seg innen noen kjerneområder. Områdene innbefatter blant annet, fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, ekspropriasjon og andre forhold knyttet til fast eiendom.

I tillegg kommer personskadeerstatning, yrkesskadeerstatning, pasientskade, erstatning etter ulykke, forsikringsoppgjør og heving av kontrakter. Ved andre rettsområder Nidaros DA ikke behandler, er de gjerne tilgjengelig for en hyggelig prat og bistår med valg av advokater de mener er gode på sitt felt.

Advokatfirmaet har 7 advokater hvor av tre advokater jobber nesten hundre prosent med personskade/erstatningsrett. De øvrige jobber innen grønn juss. De som er faglig ansvarlig for de enkelte rettsområdene, har arbeidet med de konkrete rettsområdene de siste tiår. Årsaken til denne filosofien bygger på den erfaring man har hatt opp gjennom mange år som advokat. Et solid utgangspunkt for Nidaros DA sine klienter.  Kontoret har avdeling i Orkanger som er bemannet hver torsdag.

Gratis førstegangs konsultasjon

Ivar Chr. Andersskog og Bjørn Morten Brauti har vært med siden oppstarten og kom den gang fra advokatfirmaet Krogstad ANS. Andersskog med spesialfelt innen grønn juss og Brauti med personskade/erstatningsrett.

- Vi ønsket å spesialisere oss og har bevisst valgt side, det vil si grunneier. Alle medlemmer i Bondelaget og Allskog kan gjennom sitt medlemskap få en første konsultasjon gratis.  Vi erfarer at mange får klarlagt sin juridiske posisjon gjennom bruk av vårt tilbud. Man kan gjennom dette tilbudet få avklart om saken/tvisten er av en slik art at den bør forfølges gjennom rettsapparatet, samt om man vil ha mulighet for dekning av egne saksomkostninger, enten gjennom det offentlige eller gjennom rettshjelpdekning, forklarer advokatpartnerne Andersskog og Brauti.

Forsikringsavtale best for forsikringsselskapet

Til tross for gode avtaler om rettslig bistand er det stor underrapportering når det gjelder personskade. Det går vel an å tenke seg et kjent sitat fra tidligere stortingspolitiker,

Jon Leirfall (SV) (1899-1998). «No må de sjå å kom dokk på banen, guta, og itj sett i garderoben». Bondeyrket er skadeutsatt men en stor andel av skadene blir aldri ført til rettsapparatet. Bøndene har en egen evne til å finne sine egne løsninger for å gjennomføre jobben uten å være andre til byrde.

- Via pakken som Bondelaget har så er rettighetene for yrkesskadeerstatning det samme som for andre arbeidstakere. Vi får inn rundt hundre nye erstatningssaker hvert år og da er det kanskje sak fra én bonde, poengterer ekspert i forhold til personskadeforsikring i advokatforeningen, Bjørn Morten Brauti og forteller videre:

- Det betales inn store beløp årlig til forsikringsselskapene. Ikke uvanlig med hundre tusen kroner i året alt innbefattet. Allikevel stilles ikke krav om erstatning når en skade er relatert til utførelsen av yrket. Skaden må selvsagt ha dokumentasjon fra lege.  I mange tilfeller handler det ofte om at gårdbrukeren ikke er klar over sine rettigheter. Avtalen er nok svært lukrativ for forsikringsselskapet som har avtale med Bondelaget.

- Det er ikke bare ulykker men også sykdommer relatert til yrket som kan utløse krav om forsikringsoppgjør. Jeg har et eksempel på en mann med grisebesetning som fikk hovne armer fra brunstige råner. Det var innafor.

- Mange skader kan virke uskyldige men kan allikevel ha store konsekvenser for produksjonen og økonomien. Kapasiteten kan bli mindre, det vil si større tidsforbruk. Tid som kunne vært brukt til andre arbeidsoppgaver. Noen bønder overdrar gårdene for tidlig grunnet skader. Skader er tap og gir i svært mange tilfeller rett til skadeutbetalinger, ofte er det betydelige summer det her er snakk om, framholder Brauti.

Mange ekspropriasjonssaker

Aktiviteten består av et stort marked innen grønn juss. Geografisk strekker det seg mellom Møre og Troms. På ekspropriasjonssiden er det mange oppgaver. Det offentlige har plikt til å forsøke å få til en minnelig løsning med den enkelte grunneier om avståelse av nødvendig grunn og rettigheter. Dersom frivillig avtale ikke inngås vil det offentlige kunne fatte vedtak om ekspropriasjon.

- Våre advokater har i den seinere tid blant annet bistått private eiendomsbesittere i forbindelse med større utbygginger og erstatningsoppgjør, som E6, E39, Nordtangenten, Kampflybase Ørland, vassdragsrettigheter ved Stjørdalselva, etablering av vindmølleparker fra Møre og opp til Troms, ved etablering av nye høyspentledninger, samt ved en rekke nasjonalparker, landskapsvernerområder, naturreservater og lignende, oppramser Ivar Christian Andersskog, som er med i lovutvalget for fast eiendom i advokatforeningen.

Gamle avtaler kan være gjeldende

Nidaros DA har mange oppgaver relatert til landbruk. Odel og arv er ofte kompliserte oppgaver. En gårdsoverdragelse kan derfor ha behov for juridiske og skattemessige vurderinger, både før, under og etter gårdsoverdragelse. Advokatene ved Nidelvens bredd bidrar som en profesjonell rådgiver i slike saker.

Ofte oppstår det også tvister om utnyttelse av fast eiendom, som f.eks.; hvem har jaktretten på et utmarksområde, og er jaktretten delt etter grunneiendom, grunnbokskylden eller etter andre fordelingsnøkler. De samme problemstillinger gjelder for fiskerettigheter og fallrettigheter. Ligger rettigheten til grunneiendommen eller er rettigheten tillagt en bestemt eiendom. Ofte kan dette basere seg på veldig gamle protokoller.

- Vi bistår her både med innhenting av dokumentasjon og prosessuell bistand for jordskifteretten, forklarer Mads Midelfart og Ivar Chr. Andersskog.

Nidaros DA bidrar for eksempel på grunneierens side i forbindelse i saken om brøyting kontra tråkkede skiløyper i den noe betente striden om vinterbruk av Gjevilvassveien.

Kontraktene bør gjennomgås

22 april 2015 avsa Høyesterett en ny dom vedrørende det såkalte "engangsløftet" av tomtefesteavgift. Dommen endrer rettstilstanden slik den har vært, og er således en dom alle festere og bortfestere bør få med seg. I hovedsak gjelder det forlengelse av kontrakter. Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMK) har tidligere kommet til at Norge brøt dets forpliktelser etter EKM P1-1 ved å tillate forlengelse av festeforholdet etter tomtefesteloven, på samme vilkår som før.

- Staten fikk passet sitt påskrevet av EMK, og måtte endre loven. I et hyttefelt kan det være mange forskjellige typer kontrakter. Vi må se på rettighetene. Det er et komplisert område og lovreguleringen er litt uryddig, konkluderer Andersskog.

Advokatfirmaet Nidaros, stiftet 1. juli 2002.

Beliggenhet, Kjøpmannsgata 19, Trondheim.

Totalt 10 ansatte, 7 advokater. Kjerneområder: Eiendom/ grønn juss og personskade/ erstatning. Advokater eiendom/ grønn juss: Ivar Christian Andersskog, Mads Midelfart, Sigve Seime Stokka og Snorre Kristiansen.

Advokater yrkesskade/ personskade/ trygderett: Bjørn Morten Brauti, Hasse Benberg og Torgeir Haslestad.  Samarbeidsavtale med Bondelaget, Allskog, kunder i Falck, medlemmer i Arbeidsmiljøskades landsforening (ALF), og Landsforeningen for trafikkskadde (LTN).