Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsikringsselskapene plikter å varsle
Dersom du har en yrkesskadesak til behandling hos et forsikringsselskap så plikter selskapet å varsle deg dersom de skal påberope foreldelse.

Yrkesskadeforsikringsloven § 15 pålegger forsikringsselskapene å varsle skadelidte før foreldelse påberopes i en erstatningssak. Varslingen skal skje skriftlig og med en 6 måneders frist til å avbryte foreldelsen. Slik bestemmelsen er tatt inn i loven, er den klar og oversiktlig. I praksis oppstår det imidlertid en del problemer rundt forståelsen av nettopp denne paragrafen.

Problemene skyldes for det første at varslingsplikten kun gjelder i forhold til krav som er meldt før foreldelsesfristens utløp. Det blir derfor avgjørende å tolke hva som ligger i at et krav er meldt. Videre er det et problem at bestemmelsen praktiseres ulikt i de forskjellige forsikringsselskapene.

Flere forsikringsselskaper har presisert at de anser seg bundet av varslingsplikten så lenge en sak er under ordinær behandling. Hvis saken avsluttes, vil det ikke være behov for å varsle om foreldelse for krav som ikke var meldt før eller oppstår etter at saken ble avsluttet.

Dette er etter vårt syn for restriktiv tolkning av varslingsregelen. For kort tid tilbake ble det foretatt en lovendring, hvor formålet var å innskjerpe varslingsplikten for forsikringsselskapene. Formålet var videre å verne den skadelidte og fjerne mest mulig tvil rundt forståelsen av regelen.

Etter vår oppfatning, må endringen som ble foretatt forstås slik at forsikringsselskapene ble pålagt en objektiv varslingsplikt. Dette innebærer at det uansett skal varsles om mulighetene for foreldelse, slik at den skadelidte uttrykkelig blir gjort klar over dette.

Slik regelen praktiseres i dag, vil det være mulig for forsikringsselskapene ensidige å avslutte en sak, for deretter å påberope foreldelse ovenfor en uvitende skadelidt. Dette er klart i strid med formålet med bestemmelsen og åpner for at regelen kan uthules gjennom tolkninger av hva som ligger i at en sak avsluttes. Denne ”faren” er etter vårt syn et klart argument for å pålegge forsikringsselskapene en plikt til å varsle om muligheten for foreldelse uansett.

Et annet moment som trekker i den retningen, er at det ikke innebærer særlig praktiske problemer for forsikringsselskapene å varsle om foreldelse. Hvis en sak allikevel skal avsluttes, bør den skadelidte bli orientert om dette gjennom et oppsummerende brev. Varsling av foreldelse kan gjøres ved bruk av standardbrev som vedlegges det avsluttende brevet. Denne fremgangsmåten benyttes av enkelte saksbehandlere i forsikringsselskapene i dag, uten at dette fremstår som urimelig byrdefullt.

Den praktiske konsekvensen av at varslingsplikten oppfattes ulikt, er at den skadelidte må trå ytterst varsomt. Hvis man er av den oppfatning at saken ikke er eller kan avsluttes, vil det sikreste være å gi uttrykk for dette ovenfor forsikringsselskapet. Man unngår dermed en ensidig avslutning av saken, med en etterfølgende foreldelse av krav.

Hvis saken ensidig avsluttes av forsikringsselskapet, bør man be om å få presisert om dette innebærer at foreldelse kan bli påberopt.

Det sikreste vil uansett være å ha en så tett oppfølging av saken at krav ikke foreldes. I forhold til forsikringsselskapene kan dettes gjøres ved at det positivt bes om suspensjon av foreldelsen. Og selvfølgelig, hvis det er fare for foreldelse av et krav, ta de nødvendige skritt for å få avbrutt foreldelsen.

Advokat Hasse Benberg, Advokatfirmaet Nidaros DA

Les mer om yrkesskadeerstatning.