Snu telefonen din.

Hva koster en advokat?


'

Normalsats advokat er fra kr 1.500,- til kr 2.375,- + 25 % mva

 

Ved oppdrag av alminnelig omfang har vi følgende faste priser:

            Testament  kr 5.000,- inkl. mva

            Ektepakt/samboerkontrakt  kr 5.000,- inkl. mva

            Eiendomsoverdragelse, skjøte m.m. fra kr 16.000,- inkl. mva

Utlegg og gebyrer som tilhører oppdraget kommer i tillegg til de ovennevnte priser.

I visse saker kan det avtales fastprisoppdrag. Ta nærmere kontakt om dette.

 

1. Gangskonsultasjon

Medlemmer av følgende organisasjoner har rett til 1 gratis førstegangskonsultasjon:

Falck Redning AS
Norges Bondelag
Norsk Dysleksiforbund
Skogeierforeninga Nord
Seniorsaken
Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
Allskog
 

Rettshjelpdekning

Ved en del sakstyper kan det innvilges fritt rettsråd / fri sakførsel, eller man kan få dekket deler av egne saksomkostninger gjennom rettshjelpforsikring.

Etter lov om fri rettshjelp har man i bestemte sakstyper rett på fri rettshjelp, dersom man oppfyller visse økonomiske krav.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.

Prisliste for året 2016
Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000, for enslige og kr 369 000 for ektefeller og andre med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000.

Dersom du har inntekt på over kr 100 000 må du betale en egenandel som per januar 2018 er 1020 kroner

ved fritt rettsråd, dvs utenrettslig bistand. Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger egenandelen, kr 8.160.

I enkelte sakstyper som saker om omsorgsovertakelse av barn, dvs. barnevernssaker, og voldsofferets erstatningssak mot gjerningsmannen, kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

 

  • Rettshjelp gjennom forsikringsselskap

I svært mange av de sakene vi behandler har klienten rettshjelpdekning, gjennom boligforsikring, bilforsikring, innboforsikring eller annen forsikringsordning. Hvis saken går inn under rettshjelpforsikringen, vil klienten normalt bli avkrevd en egenandel fra kr 3.000,- til 10.000,- og 20 % av det overskytende. Spør oss om råd.

 

Informasjon gitt iht. prisopplysningsforskriften gitt av Konkurransetilsynet av 28.11.1997